Nấm thái dương Agaricus Orihiro 432 viên

700.000

Nấm thái dương xanh có chứa 6 loại polysaccharide sau đây: b-glucan Flo-a-b; a-glucan FA -1-a-a; b-galactoglucan FA-1-a-b; acid ribonucleic FA-2-b-b

Nấm thái dương Agaricus Orihiro 432 viên
Nấm thái dương Agaricus Orihiro 432 viên

700.000