Tên Đăng Ký Kinh Doanh : Nhà Thuốc Anh Ba

Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh : 32C8102910

Cấp Ngày : 14/01/2021

Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Kinh Doanh Dược Số Hiệu : 1164/ĐKKDD-ĐNA